Lang_en
Lang_pl
logoutZaloguj/Zarejestruj
Moje konto
 

Google Map
resize
O 
........PL

Szczepanki 8- stanowisko archeologiczne

 
Autor informacji : Marcin Baranowski
Data utworzenia informacji : 05-10-2009 18:02:17
pdf

SZCZEPANKI 8

Stanowisko nr 8 (VIII) w Szczepankach zostało odkryte przez dwóch studentów IAUW Przemysława Florka i Piotra Kisiela w 2001 r. przy okazji badań megalitu na stanowisku nr 6 w Szczepankach. Szczepanki st. 8 jest najdalej na południu położoną wyspą w obrębie południowej części wielkiego torfowiska zwanego Łąki Staświńskie. Południowa część tego torfowiska, rozciągająca się na południe od szosy Wydminy - Szczepanki, określana była przed wojną osobną nazwą - Röster Wiesen, w spolszczeniu - Bagno Moczyska.

Torfowisko to powstało na miejscu istniejącego tu niegdyś jeziora (2). Wyspa, na której znajduje się stanowisko Szczepanki 8 leży w południowej części Moczysk. Wyróżnia się jako pagórek, którego kulminacja wznosi się na ok. 4m ponad poziom otaczającego ją torfowiska. Obecnie wyspę jak i właściwe torfowisko pokrywają łąki. Omawiana wyspa ma w przybliżeniu zarys owalny, wymiary ok. 150 x 100m, a oś dłuższa jest niemal zgodna z kierunkiem N-S. W odległości ok. 80m na wschód od wyspy znajduje się koryto Pameru - głównego cieku odwadniającego Łąki Staświńskie.
Przy południowym krańcu wyspy przebiega rów melioracyjny (obecnie suchy), wzdłuż którego rosną kilkudziesięcioletnie drzewa liściaste.

Ok. 120m na zachód od wyspy znajduje się wilgotny las, którego granica z grubsza pokrywa się z linią brzegową byłego jeziora. Omawiana wyspa od północy, po wyraźnym obniżeniu i przewężeniu, przechodzi w kolejną wyspę rozciągniętą raczej równoleżnikowo i posiadającą nieco niższą kulminację usytuowaną w jej północnowschodniej części.
Na tej wyspie również występują ślady osadnictwa z epoki kamienia - oznaczono ją jako Szczepanki st. 7 (VII). Jej północny skrawek przecina kolejny suchy rów melioracyjny, wzdłuż którego rośnie kilka wysokich drzew liściastych.

Właścicielem łąki, na której znajduje się wyspa a na niej st. 8 w Szczepankach jest p. Wiesław Dereziński, zamieszkały w Szczepankach Kolonii.

Nieliczny materiał archeologiczny zebrany podczas odkrycia stanowiska (krzemienie, ceramika z domieszki organiczną oraz kości) wskazywał, że może przeważać na nim osadnictwo paraneolityczne kultury Zedmar, analogiczne do badanego wcześniej w Dudce. Miałoby to duże znaczenie dla badań mikroregionalnych. Pozwalałoby poznać ewentualną sieć osadnictwa łowców-zbieraczy, a także dzięki zachowanym szczątkom organicznym odpowiedzieć na pytanie: czy osadnictwo na kolejnej wyspie tego samego jeziora było rezultatem (sezonowych?) wędrówek tej samej grupy ludzkiej, czy też może innej, a jeśli tak, to czym się od siebie różniły*

 

*informacje pochodzą ze strony www.szczepanki8.pradzieje.pl

cords

Współrzędne:
Szerokość : 53.9658
Długość : 21.9726

Zapraszamy do uzupełnienia opisu